Uforligelighedslisten

Med mindre sammenblandingsprocessen er under kontrol, bør man undgå at sammenblande

  • Oxidationsmidler og reduktionsmidler.
  • Syrer og baser.
  • Vandfølsomme stoffer og vand.

Husk at stoffers reaktivitet kan variere kraftigt alt efter kornstørrelse, urenheder og fugtindhold!

OXIDATIONSMIDLER OG REDUKTIONSMIDLEREksempler på almindeligt anvendte oxidationsmidler (let reducerbare stoffer).
Frie halogener (chlor, brom og iod) Chromsvovlsyre
Perchlorsyre og perchlorater Rygende og konc. salpetersyre
Periodsyre og periodater Chromtrioxid
Chlorater Rygende og konc. svovlsyre
Hypochloriter, -bromiter Chlorsulfosyre

Peroxider, organiske f.eks:

Dibenzoylperoxid

m-chlorperbenzosyre

Peroxider, uorganiske f.eks:

Hydrogenperoxid (brintoverilte)

Natrium- og bariumperoxid

Natriumsulfat

Blegvand Sulfurylchlorid
Permanganater Ozon
Mangandioxid ("brunsten") Nitrater
Dichromater Nitriter

 Eksempler på almindeligt anvendte reduktionsmidler (let oxiderbare stoffer).
Chlorbrinte, chlorider Hydrazin(-hydrat, -sulfit)
Iodbrinte, Iodider Metalsalte (ferro-, chromo-, stanno-)
Svovldioxid (svovlsyrling) Metaller (Lithium, natrium, kalium, zink(støv))
Sulfiter

Phenoler (hydrokinon, pyrogallol)

Natriumdithionit ("natriumhydrosulfit") Aromatiske aminer (anilin, aminophenol)

Organiske forbindelser i almindelighed, især:

Methanol

Ethanol

Formaldehyd

Acetalaldehyd

Myresyre

Metalhydrider:

natrium-,

Lithium-,

Natriumbor-,

Lithiumaluminium


NB: Ethanol og koncentreret eller rygende salpetersyre må ikke anvendes til rensning af glas p.g.a. eksplosionsfare.

SYRE OG BASER

Advarslen gælder især  koncentrerede syre og baser

De mest almindelige koncentrerede syrer er:
Flussyre og flydende fluorbrinte Chlorsulfonsyre
Saltsyre, konc. (rygende) Salpetersyre, konc. og rygende
Perchlorsyre (chloroversyre, konc. Phosphorsyre, konc., polyphosphorsyre
Brombrintesyre, konc. Phosphorpentoxid (Phosphorsyreanhydrid)
Svovlsyre, konc. Eddikesyre, konc., iseddikesyre ~ 99 %
Svovlsyre, rygende (olium) Eddikesyreanhydrid
Svovltrioxid (svovlsyreanhydrid) Myresyre, konc.De mest almindelige koncentrerede baser er:
Natriumhydroxid, fast ("kaustisk soda", "æstnatron") Bariumhydroxid, fast
Natriumhydroxid, 33% ("natronlud", "sæbesyrelud") Aminer (f.eks. triethylamin, 40 %; anilin)
Kaliumhydroxid, fast ("kaustisk kali", æstkali") Ammoniak, vandfri
Caliumoxid ("brændt kalk") Ammoniakvand, konc.
Caliumhydroxid ("læsket kalk") Hydrazin, hydrazinhydrat
Salte af svage, flygtige syre som: Florider, sulfider, nitriter, cyanider og karbonater.

VANDFØLSOMME STOFFER

Vandfølsomme stoffer reagerer med vand, ofte under stor varmeudvikling og i mange tilfælde under udvikling af gas. Ved blanding hældes stoffet forsigtigt i vandet, ALDRIG omvendt.

Eksempler på sådanne stoffer er:


Udvikler brint (hydrogen) eller kulbrinte (f.eks. methan og butan) med vand

(Eksplosions - og brandrisiko)

Alkalimetaller (Li, Na, K, Rb, Cs)
Jordalkalimetaller (Ca)
Methalhydrider (f.eks. LiH, NaH, CaH2, LiAlH4, NaAl(OR)2H2
Metalalkyler (f.eks. CH3Li, C4H9Li, CH3MgX)Udvikler selvantændelige, brandbare eller giftige gasser med vand eller fortyndede syrer

(eksplosions-, brand- og forgiftningsrisiko)

Karbider
Silicider
Phosfider
Sulfider
Tellurider
Selenider
Arsenider
Nitrider
Syrechlorider
Cyanider
AziderBlander sig eller reagerer med vand under stor varmeudvikling
Koncentrerede syrer (svovlsyre)

Syreanhydrider:(svovltrioxid, Phosphorpentoxid, eddikesyreanhydrid)

Syrechlorider: (thionylchlorid, sulfurylchlorid, phosphoroxychlorid, phosphortrichlorid, phosphorpentachlorid, stannichlorid, acetylchlorid, benzoylchlorid)
Vandfrie salte (aluminiumchlorid, ferrichlorid, calciumchlorid)
Koncentrerede baser (faste alkalihydroxider, brændt kalk)


Ved sammenblanding hældes kemikaliet forsigtigt i vandet.