Brandfarlige væsker

Ref. Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, Statens Brandinspektion 15. juni 1985 (nu under Beredskabsstyrelsen).

DEFINITIONER

Væske: Stof som er flydende ved alm. temperaturer og tryk.

Flammepunkt: Den laveste temperatur, ved hvilken en væske afgiver antændelige dampe.

Brandfarlig væske: Væske med flammepunkt under 100 oC.

Klasse I: Brandfarlig væske med flammepunkt under 21 oC.

Klasse II: Brandfarlig væske med flammepunkt på 21-55 oC.

Klasse III: Brandfarlig væske med flammepunkt over 55-100 oC.

Alle 3 klasser inddeles i  underklasse 1 for væsker som ikke er vandblandbare i ethvert forhold, og underklasse 2 for væsker som er vandblandbare i ethvert forhold.
 

Klasse Oplags enhed Maksimal oplagring i glas Maksimal oplagring i typegodkendt plast- og metalemballage
I 1 L 2.5 L ingen begrænsninger op til 25 L
II 5 L 5 L ingen begrænsninger op til 125 L
III 50 L 10 L ingen begrænsninger op til 1250 LPlastemballage over 125 mL skal altid være typegodkendt af Beredskabsstyrelsen.

De anførte mængder omfatter summen  af såvel lager, forbrug som affald.

Samlet må der i alt højst opbevares 25 lagerenheder pr. laboratorium.

Beholdere med brandfarlige væsker af klasse I-1, I-2, II-1 og III-1 må ikke anbringes i bygningens flugtveje (gange, trapper og lignende).

BRANDBARE OG EKSPLOSIVE KEMIKALIER

Undgå arbejde i nærheden af åben ild eller hvor der er risiko for gnistdannelse

OBS: Eksplosionsfarlige stoffer f.eks. diethylether og petroleumether må ikke opbevares i almindeligt køleskab.

Stofnavn Flammepunkt (oC) Gruppe Kilde
Acetylaldehyd -38 I-2 c
Acetone -19 I-2 a
Acetonitril (metylcyanid) 2 I-2 c
iso-Amylalkohol (isopentylalkohol) 18 I-1 b
Benzen -11 I-1 a
n-Butanol 29 II-1C c
2-Butanol (sec-butanol) 24 II-1 c
tert-Butanol 11 I-2 c
iso-Butanol 27 II-1 c
Butylacetat 22 II-1 a
n-Butylchlorid -7 I-1 b
Carbondisulfid (svovlkulstof) <-20 I-1 c
Cellosolve (2-ethoxyethanol) 40 II-2 c
Cyanbrinte (blåsyre) -18 I-2 a
Cyclohexan -18 I-1 b
Cyclohexanon 43 II-2 b
Diethylamin <-20 I-2 c
Diethylether -45 I-1 a
N,N-Dimethylformaid (DMF) 58 III-2 c
Dimethylsulfoxid (DMSO) 95 III-2 b
Dioxan 12 I-1 c
Eddikesyre, konc 40 II-2 c
Eddikesyreanhydrid 49 II-2 c
Ethanol 13 I-2 *
Ethylacetat -4 I-1 c
Ethylenchlorhydrin 55 III-2 c
Ethylendiamin 34 II-2 c
Iso-Hexan <-20 I-1 c
n-Hexan -22 I-1 c
n-Heptylalkohol (1-Heptanol) <21 I-1 a
Methanol 11 I-2 a
2-Methoxyethanol 37 II-2 c
Methylisobutylketon (MBIK) 14 I-1 c
Mineralsk terpentin <60 III-1 a
Nitrobenzen 88 III-1 c
Iso-Octan -12 I-1 a
Pentan <-20 II-1 a
1-Pentanol 38 II-1 a
Propanol (1-Propanol) 22 II-2 b
iso-Propanol 12 I-2 a
iso-Propylether -22 I-1 b
Pyridin 17 I-2 c
Styren (vinylsyre) 32 II-1 a
Tetrahydrofuran (THF) -17 I-2 a
Toluen 6 I-1 a
Trichlorethan 32 II-1 a
Triethylamin -7 I-2 c
Triethylamin (30 %i vand) <-30 I-2 a
Xylen (o-, m- og p-) 25-30 II-1 a


Oplysninger i ovenstående skema stammer fra følgende kilder:

a: Kemikalier og sikkerhed, Teknisk Forlag, 1976

b: Merck Index, 11th edition, 1989

c: Hommel's Handbuch der gefährlichen Güter, 1973/74

*: se specialvejledninger

Der henvises i øvrigt til KIROS-databasen samt laboratoriernes samling af arbejdspladsbrugsanvisninger.