Brandslukning

Ref.: Elementær brandbekæmpelse, Civilforsvarsstyrelsen, 1974.

Tilkald brandvæsenet ved at taste 0-112 (nul for at komme "ud af huset") og til alarmcentralen opgive:

Brand på Aarhus Universitet, Institut for Kemi
Langelandsgade, bygning 510, 511, 512 eller 513

Vær parat til at give oplysning om tilskadekomne, hvad der brænder og hvilket telefonnummer, der ringes fra. At slukke en brand er brandvæsenets opgave, men det er vigtigt at handle korrekt, indtil brandvæsenet når frem, så eventuelt truede mennesker reddes, og ildens omfang begrænses.

 • Få alle ud fra den brændende bygning/lokale. Brug trappe - ikke elevator.
 • Luk vinduer og døre. Herved hindres tilgang af ilt til at nære branden, og skadens omfang begrænses.
 • Advar personer i nærheden af det brændende lokale. Dette gælder ikke blot ved siden af dette, men også på etagen oven over.

OBS! Det kan være forbundet med livsfare at trænge ind i røgfyldte og brændende bygninger. Det bør overlades til brandvæsenets særligt uddannede mandskab.

Sørg for, at brandvæsenet bliver mødt uden for bygningen og straks bliver informeret om:

 • Brandstedet beliggenhed.
 • Brandens omfang.
 • Om der er personer tilbage i det brandtruede område.
 • Om der er særlige forhold, der gør sig gældende - trykflasker, kemikalier etc.
 • Husk at meddele til omstillingsbordet/vagtpersonale, at brandvæsenet er alarmeret.

Nødbruser er anbragt over døren til alle laboratorier.

Brandtæpper forefindes i alle laboratorier.

CO2-slukkere og håndsprøjte er anbragt på alle gange. CO2-slukkere er anbragt i alle eksperimentelle laboratorier.

Gør dig bekendt med placeringen og brugen af disse, inden det er for sent!

Forebyggelse af brand

Risikoen for brand, og konsekvenserne af den når den opstår, kan minimeres betydeligt.

 • Ryd op! Undgå at der ligger affald, emballage, kemikalie- og solventspild i laboratorier og stinkskabe.
 • undgå ophobning af fyldte affaldsdunke.
 • Solventflasker der ikke er i brug, skal stå i skabe med aftræk.
 • Vær opmærksom på antændelseskilder (varmekapper, blæselamper, varmeplader).
 • Vær opmærksom på letantændelige og pyrofore stoffer.
 • Vær opmærksom på røgudvikling og temperaturstigninger.
 • Lad ikke udstyr stå tændt når det ikke er i brug.
 • Sluk selv småbrande straks de opstår.