Magnetfelter

Ved vurdering af sundhedsskadelige effekter af magnetfelter, er det vigtigt at skelne mellem de statiske magnetfelter og de pulserende magnetfelter fra radiofrekvensgeneratorer. Ud fra en arbejdsmiljøsynsvinkel har de statiske magnetfelter ved NMR-apparater normalt størst betydning.

FORANSTALTNINGER OG FORHOLDSREGLER

  • Arbejdstilsynet anvender de vejledende grænseværdier fra WHO/ICNIRP som udgangspunkt for en vurdering af magnetfelter.
  • Der anbefales en grænseværdi på 2 x 105 mT for de statiske magnetfelter ved NMR-apparater. Hvis denne grænse overskrides, bør der iværksættes supplerende undersøgelser for at få en konkret vurdering af magnetfeltets virkning i kroppen.
  • Arbejdstilsynet anbefaler, at man for gravide anvender den vejledende grænseværdi for almenbefolkningen, som er 4 x 104 mT for statiske magnetfelter. Af hensyn til personer med pacemakere anbefales etablering af en 0,5mT sikkerhedszone.
  • Kraftige magnetfelter kan slette harddiske, ødelægge computerudstyr og tiltrække magnetiske genstande med stor kraft.