Kemikalier

Inden der påbegyndes arbejde med kemikalier, skal der søges oplysninger om stoffernes farlige egenskaber, f.eks. om de er brandfarlige, giftige, ætsende eller har langtidsvirkninger. Se på etiketter og brugsanvisninger. Der henvises til KIROS-databasen med samling af arbejdsplads-/leverandørbrugsanvisninger.

Håndtering af kemikalier

 • Undgå kontakt med kemikalier i alle situationer, hvor kemikalier håndteres: Afvejning, omhældning, almindeligt laboratoriearbejde, transport, oprydning og bortskaffelse af affald.
 • Undgå at få kemikalier og opløsningsmidler på huden og i øjnene, arbejd med handsker, kittel og sikkerhedsbriller.
 • Undgå indånding af kemikalier og dampe, arbejd altid i stinkskab.
 • Afvejning af kemikalier skal altid ske i stinkskab eller under punktsug.
 • Tør evt. spild op med det samme - Overhold de gældende sikkerhedsregler!

Opbevaring af kemikalier

 • Kemikalier skal opbevares i lukkede beholdere med tydelig mærkning:
  • Stofnavn og evt. formel, smp./kp.
  • Eventuelle farlige egenskaber: Eksplosivt, brandfarligt, selvantændeligt, vand-/luftfølsomt, ætsende, giftigt, allergifremkaldende, kræftfremkaldende.
 • Opløsninger i ether og andre letflygtige opløsningsmidler må kun opbevares i køleskab, når dette er eksplosionssikret. Bægerglas må ikke anvendes. Der må kun anvendes tilproppede kolber og flasker. Tildækning med urglas o.l. er ikke tilstrækkelig.
 • Der må kun opbevares mindre mængder af brandfarlige kemikalier/opløsningsmidler i laboratorierne.
 • Brandfarlige opløsningsmidler i mængder over 2 L må ikke opbevares i glasbeholdere.

Transport af kemikalier

 • Transport af kemikalier udenfor laboratorierne skal ske i lukkede beholdere. Glasbeholdere skal transporteres i transportkurv eller vogn.
 • Særligt flygtige, rygende, ætsende, brandfarlige og eksplosive kemikalier og stoffer må ikke transporteres i bemandet elevator. Det gælder f.eks. for flygtige opløsningsmidler, brom, chlor, flydende kvælstof, kulsyreis og rygende syrer.

Spild af kemikalier

 • Spild af kemikalier opsamles straks. Væsker opsuges i porøst materiale (sand, infusoriejord, mica,vermiculite o.l.), evt. først efter neutralisering og/eller fortynding med vand. Spildte pulvere kan støve ved opsamling. Brug passende personlig beskyttelse. Bortskaffelse af affald se under afsnittet Kemikalieaffald.
 • Klæder ramt af kemikaliespild skiftes hurtigst muligt. Specielt aftages straks sko, urremme o.l., som har opsuget væsker.

Peroxidannere og andre ustabile stoffer

For stoffer eller emballager med muligt eksplosive egenskaber kan alder, opbevaringstemperatur, lyspåvirkning og luftadgang være afgørende for stabiliteten, og det er særlig vigtigt, at disse stoffer ikke indkøbes og lagerføres i større mængder.

Beredskabsstyrelsen har grundig information om henholdsvis peroxiddannere og myresyre. Ved mistanke om høj peroxid indhold skal man passe på allerede ved transport og åbning af flaske.
Peroxiddannere inddeles i 3 grupper (A, B, C). En simpel måde at undersøge om der er peroxider i f.eks. ether, er ved at blande et par mL af denne med en kaliumiodidopløsning samt et par dråber fortyndet saltsyre og ryste blandingen. Brun farve af iod tyder på et vist peroxidindhold.

Peroxidindholdet kan kontrolleres med Peroxid Strips (Merck 1.10081.0001, niveau 1-100 mg/l H2O2) og/eller titanium(IV)oxysulfat-reagens (Fluka 34244). Metoderne giver ofte forskelligt resultat. Med stiks måles typisk lavere værdier end med titanoxysulfat-metoden, og for triacetoneperoxid er forskellen stor. Test skal altid foretages før opvarmning, koncentrering og bortskaffelse.
De fleste peroxiddannende kemikalier er ved levering tilsat stabilisatorer, og kemikaliefirmaerne garanterer normalt en holdbarhed i uåbnede emballager på tre til fem år fra produktionsdatoen. For kemikalier, som ikke er tilsat stabilisatorer, er der en kortere holdbarhedstid.
Enkelte peroxiddannere kan danne eksplosive peroxidniveauer uden opkoncentrering af opløsningsmidlet, og de generelle retningslinjer for substitution indebærer, at der eksempelvis skal særlige grunde til at benytte diisopropylether.

Ved mistanke om - eller konstateret - højt peroxidindhold (forslag til grænse 100 ppm) kontaktes arbejdsmiljølederen for nærmere forholdsregler, som bl.a. kan være destruktion af peroxider med en sur opløsning af ferrosulfat.
Emballager med ustabile kemikalier bør mærkes med etiket, hvorpå der noteres dato for indkøb og åbning, stabilitetskontrol, placering mm.


Forslag til etiket til mærkning af ustabile stoffer
Indkøbsdato / Initialer
Åbningsdato / Initialer
Stabilitetstest / Initialer
Lokalitet / Initialer / Institutnavn

Trykflasker, flydende kvælstof, kulsyreis(tøris)

Trykflasker med komprimerede gasser benyttes meget ved alle former for laboratoriearbejde og rummer flere risikomomenter. Beskadigelse af trykflasker kan medføre eksplosion som følge af gassernes høje tryk. En brækket ventil kan give så voldsom gasudstrømning, at flasken opfører sig som et projektil. Den udstrømmende gas fra en beskadiget flaske eller et dårligt gennemført eksperiment kan forårsage eksplosion og brand eller forgiftning, ætsning eller kvælning efter gassens natur. En oversigt over de almindeligt anvendte komprimerede gasser følger:

Trykket ved 20 oC i handelsbeholdere er angivet.

150 -200 atm 10 - 60 atm 1 - 10 atm
Brint (Hydrogen) Kuldioxid              (56 atm) Ammoniak        (8.5 atm)
Ilt (Oxygen Chlorbrinte           (42 atm) Chlor                (6.5 atm)
Kvælstof (Nitrogen) Acetylen i acetone (20 atm) Methylenchlorid (8.5 atm)
Helium Svovlbrinte           (18 atm) Svovldioxid       (3.2 atm)    
Bortriflourid Methylbromid    (1.9 atm)
Ethylen Fluorbrinte        (1 atm)


Arbejde med og opbevaring af flydende kvælstof og kulsyreis (tøris) indebærer risiko for forfrysninger (N2, -196 oC ; CO2, -78 oC) og for kvælningsulykker (1 L flydende kvælstof vil ved 20 oC og 1 atm fylde ca. ¾  m3 ). Kuldioxid har også fysiologisk effekt og kan i koncentrationer på 10 – 20 % medføre øjeblikkelig død. Flydende kvælstof anvendes meget i kuldefælder og kan forårsage kondensation af atmosfærisk ilt såvel inden i fælden som i den flydende kvælstof i Dewarkarret. Denne ilt kan bevirke voldsomme eksplosioner ved tilstedeværelse af oxiderbart stof, f.eks. organiske forbindelser. Derfor skal man efter brug tage kuldefælden op fra Dewarkarret og lukke for vakuum. Hanen til kuldefælden skal efterlades åben så de stoffer der evt. er kondenseret kan komme ud.

 • Trykflasker skal transporteres på transportvogn.
 • Trykflasker må ikke transporteres med reduktionsventil monteret. De skal altid transporteres med beskyttelseshætte påsat.
 • Trykflasker, både tomme og fyldte, skal være sikret mod at vælte, hvor de bruges og opbevares.
 • Trykflasker må ikke udsættes for slag eller stærk, især ensidig, opvarmning (sol, varmeapparat).
 • Trykflasker må ikke åbnes med sværere værktøj end foreskrevet.
 • Trykflasker må ikke tømmes helt, klorflasker f.eks. ikke under 2 atm.
 • Trykflasker skal beskyttes mod tilbagesugning fra vaskeflasker og reaktionsbeholdere ved hjælp af indskudt sikkerhedsflaske.
 • Hvor trykflasker bruges eller opbevares, skal der skiltes med trekantskiltet: Trykflasker fjernes ved brand.
 • Ved aftapning og omhældning af flydende kvælstof skal beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm anvendes. Dewar-kar kan eksplodere med overraskende voldsomhed.
 • Flydende kvælstof og kulsyreis (tøris) må ikke transporteres i bemandet elevator. (Kvælningsfare!) Transporter heller ikke disse stoffer i lukket personbil.
 • Førstehjælp ved forfrysninger og kvælningsulykker: Se Førstehjælp.
 • Pump ikke atmosfærisk luft gennem en kuldefælde, der køles med flydende kvælstof (kondensation af ilt inde i fælden giver risiko for eksplosion).