Kemikalieaffald

Affaldsansvarlig

Jonas Rask Christensen

Indkøbs- og kemikaliekoordinator Institut for Kemi

Hvad er det:

Alt kemikalieaffald leveres i affaldsrummet i bygning 1515.

Standard affald placeres på de respektive pladser i rummet.

Standard affald inkluderer: B2, C1, X1, X3, X7, H4. Se nedenstående affaldslabels ved kassering.

Affald ud over standard, skal leveres i affaldsrummet med note og den affaldsansvarlige underrettes via mail.

Hvad kan det:

Alt kemi-affald fra kemisk institut skrottes i dette rum. Det er derfor vigtig, at retningslinjer følges, for at overholde sikkerhedsmæssige vilkår.     

Hvordan bruges det:

Silica gel, TLC-plader og kemikalierester opsamles i en lukket beholder med låg.

Affald (flydende eller fast) der indeholder kviksølv (affaldsgruppe K) eller reaktive stoffer (affaldsgruppe O) skal afleveres for sig selv. Kontakt den affaldsansvarlige på Institut for Kemi.

  • Flydende affald opsamles i 5 L UN godkendte dunke, som skal placeres i stinkskabene. Vær forsigtig ved sammenhældning af flydende affald. Se Uforligelighedslisten
  • Fast affald må ikke komme i dunkene.
  • Dunkene må kun fyldes 90 %
  • De fyldte affaldsdunke placeres i tønden til dunke, som står i affaldsrummet (bygning 1515).

Pakning, mærkning af emballage, udfyldelse af deklarationer, afgørelse af tvivlsspørgsmål og forsendelse til Fortum varetages af: Jonas Rask Christensen, Kemisk Institut.


Hjælp med at holde orden i rummet!

Spilddunke, korrekt mærket, skal placeres i matchende tønder.

Hvis alle tønder er fyldte, kontaktes den affaldsansvarlige straks.

Spilddunke må ALDRIG placeres tilfældigt eller på gulvet.

Er du i tvivl? Kontakt Jonas Rask Christensen på mobil: 9352 2045

FAQ/Typiske fejl:

ALT Affald skal have label på.
 
Ukorrekt mærkning kan være giftig og farligt.

AFFALDSGRUPPER

Kemisk Institut har i mere end 20 år indsamlet, deklareret og forsendt kemikalieaffald til Fortums behandlingsanlæg i Nyborg. Fortum har et utal af forskellige affaldsgrupper, men de erfaringer, der er gjort i årenes løb på instituttet, har indskrænket forsendelsen til de nedenstående hovedgrupper:

Affaldsgruppe B - affaldsfraktion 2.12.

ORGANISK OPLØSNINGSMIDLER MED HALOGEN

Affaldsgruppe H - affaldsfraktion 3.11.

ORGANISK OPLØSNINGSMIDLER UDEN HALOGEN

Affaldsgruppe H - affaldsfraktion 3.13.

AFFALD MED ACETONITRIL

Affaldsgruppe H - affaldsfraktion ukendt.

OLIEAFFALD FRA PUMPER MM

Affaldsgruppe H – affaldsfraktion 5.14.

SILICAGEL

Affaldsgruppe X – affaldsfraktion 4.18.

Syreaffald 1 (uorganisk)

Sure vandige opløsninger der indeholder saltsyre, svovlsyre eller phosphorsyre

Affaldsgruppe K – affaldsfraktion 4.52.

Tungmetaller, flydende

SALPETERSUR VÆSKE MED KOBBER, BLY, ZINK, SØLV, KVIKSØLV, CADMIUM, PALLADIUM,

Affaldsgruppe Z. Fast kemikalieaffald

Fast kemikalieaffald fra laboratorier og forsøgsafdelinger. Fast affald fra synteser samt affald fra oprydning i gamle lagre. Kontakt den affaldsansvarlige, Kemisk Institut.

Affaldsgruppe Z. Flydende kemikalieaffald

Flydende kemikalieaffald fra laboratorier og forsøgsafdelinger. Flydende affald fra synteser samt affald fra oprydning i gamle lagre. Kontakt den affaldsansvarlige, Kemisk Institut.

Affaldsgruppe K - affaldsfraktion 4.52.

Kviksølvaffald, der indeholder metallisk kviksølv fra termometre og lignende. Kontakt den affaldsansvarlige, Kemisk Institut.

Hvis du er i tvivl?

Kontakt den affaldsansvarlige, Kemisk Institut.

Affaldsansvarlig

Jonas Rask Christensen

Indkøbs- og kemikaliekoordinator Institut for Kemi

Sikkerhedsleder

Peter Hald

Sikkerheds-leder Institut for Kemi