Fordelingsprincipper

Principper for undervisningsfordelingen på Institut for Kemi

Når der fordeles undervisning skal der tages hensyn til rigtig mange faktorer. Det er et stort "håndholdt puslespil", som involverer mere end 100 ph.d.-studerende og mere end 10.000 timer.

Vi prøver at tage hensyn til alles ønsker, men det er selvsagt ikke altid muligt.

Vi fordeler efter principper, som er besluttet på flere niveauer:

 1. Ydre rammer (Natural Sciences, Ph.d.-skolen m.m.)
 2. Institutkrav (institutleder, forretningsudvalg, undervisningsudvalg m.m.)
 3. "Tommelfingerregler"

1. Ydre rammer

 • Som hovedregel skal alle ph.d.-studerende tildeles undervisning svarende til 140 timer pr. semester gennem hele ph.d.-forløbet. Læs mere på siden "Hvor meget skal jeg undervise"
 • Undervisningstid udregnes efter normen på Nat, hvor 1 konfrontationstime (dvs de 45 min.) udløser 2,5 time inkl. forberedelses-/efterbehandlingstid
 • Gravide kvinder må ikke have LØ - det betyder at det kan blive nødvendigt at lave om på fordelinger midt i et semester. Her skal alle være fleksible.

2. Institutkrav

 • Instituttet skal tilbyde den bedst mulige undervisning i alle instituttets kurser – herunder ph.d.-instruktion
 • Det forventes generelt at alle ph.d.-studerende, uanset retning, kan undervise i 1.-års kurser
 • Der indhentes undervisningsønsker fra kursusansvarlig VIP og fra de ph.d.-studerende.
  Lene Conley indhenter ønsker fra ph.d.-studerende indskrevet på kemi-programmet, og ph.d.-administratoren på iNANO indhenter ønsker fra ph.d.-studerende indskrevet på nanoscience-programmet. iNANO fordeler instruktorer på egne kurser, samt på nano-holdene i de obligatoriske nano-kemikurser på 1. studieår, og de resterende iNANO-instruktorer fordeles sammen med kemi-instruktorerne af Lene Conley på kemikurserne.
 • I de store kurser på første studieår (almen kemi, uorganisk kemi, almen kemi bio/geo, organisk kemi, organisk kemi bio) tilbydes studiecafé – som udgangspunkt mandag-torsdag eftermiddage i 1,5-2 timer. Tilstede er minimum én TØ-instruktor og én LØ-instruktor + backfill-personer, hvis behov. Ordningen tilpasses fra år til år, afhængigt af hvor mange instruktorer der kan tildeles. Nogle semestre kan der derfor ikke tilbydes studiecafe alle dagene.
 • Der afsættes så vidt muligt én ekstra instruktor (backfill) i de fem ovennævnte kurser – dette er et stort ønske pga. den enorme koordination af så store kurser, ofte med 15-40 hold/instruktorer. Det tilstræbes at backfill-instruktoren selv har et hold i kurset i samme undervisningsperiode. Denne person udpeges af den kursusansvarlige VIP, og Lene Conley sørger for at der er erfarne instruktorer, der kan varetage rollen. Nogle semestre vil der, grundet mangel på instruktorer, dog ikke kunne være backfill på alle kurserne
 • I nogle kurser gives der ”ekstra” timer i LØ og CØ. Det kan f.eks. være ved software som skal installeres/opdateres hvert år eller i laboratoriekurser uden laborantdækning

3. "Tommelfingerregler"

 • Det tilstræbes, at der kun undervises i ét kursus pr. semester, medmindre andet aftales. Dette kan dog desværre ikke altid lade sig gøre, specielt ikke i forårssemesteret hvor flere 70 timers kurser løber over begge kvarterer. Man underviser samlet dog stadig kun i 2 kurser pr. semester.
 • Der kan i ekstraordinære tilfælde, og når timefordelingen i øvrigt tillader det, tildeles ekstratimer til et kursus – dette gælder ved nye kurser, gennemgribende ændringer af et kursus, og ønske om nye øvelser i lab-tunge kurser. Dette kan IKKE forventes hvert år i et givet kursus, og skal altid aftales i god tid med Lene Conley (og evt. ph.d.-administratoren ved iNANO) af den kursusansvarlige VIP.
 • De sidste ”timerester”: nogle kurser giver ”skæve timetal”, hvor det ikke går op med 70 eller 140. Det tilstræbes, at alle instruktorer kommer så tæt på 140 timer/semester – dvs. 2 TØ/LØ evt. suppleret med SC og evt. skævt belastet i de to semestre. Der kan dog forekomme enkelte tilfælde, hvor dette ikke kan lade sig gøre. I de få tilfælde vil Lene Conley sammen med den ph.d.-studerende finde den bedste løsning – dette kan f.eks. være tildeling af SC i et af 1-årskurserne, der så bør afvikles ved at man tager alle studiecaféerne i 1-2 uger (og ikke én SC i hver af de 7 eller 14 uger), eller skæv-belastning udover semesteret, besøgsservice i timeresten (men kun hvis det giver mening). Det kan også resultere i at den ph.d.-studerende får få timer mere end 140 timer pr. semester eller få timer mindre.
 • Der kan være ”sær-opgaver” som både tildeles danske ph.d.-studerende og udenlandske ph.d.-studerende. Det kan være UU-udvalg, besøgsservice, oversættelse af labmanualer, ”mentor” for udenlandske Erasmus-studerende, ad hoc vejleder for bachelor- og specialestuderende i store grupper hvor der kun er få postdocs/ph.d.-studerende eller andre institutopgaver. Dette varierer fra år til år og er ikke noget man kan forvente.
 • Udenlandske ph.d.-studerende skal så vidt muligt undervise i det samme kursus gennem hele ph.d-forløbet. Det er vejlederens opgave at hjælpe Lene Conley/ph.d.-administratoren på iNANO med at finde frem til hvilket kursus det skal være. Hvis undervisningsmateriale ikke findes på dansk får den udenlandske studerende flere timer end normen grundet sproglige komplikationer.
 • Retning af opgaver på dansk når instruktor er ikke-dansktalende – der findes en løsning fra gang til gang, kan f.eks. være ekstra timer til en dansk instruktor, der retter i stedet, eller andet.