Affald

SIKKERHEDSRÅDGIVER

Aarhus Universitet har en sikkerhedsrådgiverfunktion vedrørende rådgivning om transport af farligt gods – herunder bortskaffelse af kemikalier.

Direkte link til Sikkerhedsrådgiverfunktionen

Rådgiverne skal i henhold til lovgivningen rådgive Aarhus Universitet om, og fastlægge retningslinierne for transport af farlig gods herunder:

 • Emballering og mærkning af affald.
 • Udfyldelse af transportdokumenter.
 • Transport af affald til modtagestationen.
 • Transport af kemikalier eller affald til andre institutter eller samarbejdspartnere.
 • Forsendelse af kemikalier.
 • Transport af kemikalier til feltstationer eller lignende.
 • Uheld ved modtagelse af kemikalier.

AFFALDSANSVARLIG PÅ INSTITUT FOR KEMI

 

Fast affald:

 • Fast affald opdeles i 5 kategorier:
  • Blandet affald, som f.eks. kemikalierester, brugte filtre, handsker m.m.
  • Glasaffald
  • Forurenet glas
  • Kanyler
  • Silica gel, TLC-plader og kemikalierester
 • Blandet affald, som f.eks. brugte filtre, handsker og køkkenrullepapir forurenet med optørret spild, skal opsamles i affaldsspande i stinkskabet.  Eventuelle solventrester skal dampe af inden affaldsposen lukkes og smides i affaldscontaineren (dagrenovation/erhverv).
 • Glasaffald opsamles i en lukket beholder i laboratoriet (f.eks. en bedroller med låg). Opsamles centralt i glascontaineren, som er placeret ved indgangen til vareindleveringen. Kanyler og glas TLC-plader må ikke smides heri.
 • Forurenet glas afleveres i affaldsrummet (Bygning 1515).
 • Kanyler opsamles i en lukket beholder med låg, så man ikke kan stikke eller skære sig på dem og smides i affaldscontaineren (dagrenovation/erhverv). 5 L plastikspande med låg kan hentes på lageret.
 • Silica gel, TLC-plader og kemikalierester opsamles i en lukket beholder med låg. 5 L plastikspande med låg kan hentes på lageret. Fyldte beholdere nedsættes i tønden mærket Kiselgel-affald, som står i affaldsrummet (Bygning 1515).
 • Affald (flydende eller fast) der indeholder kviksølv (affaldsgruppe K) eller reaktive stoffer (affaldsgruppe O) skal afleveres for sig selv. Kontakt den affaldsansvarlige på Institut for Kemi. 

Andet fast affald:

 • Batterier lægges i batteriboksen på 3. sal i bygning 1510.
 • Elektronikskrot lægges i transportburet i vareindleveringen (Kontakt værkstedet ved skrotning af store apparater).
 • Biologisk affald: Autoklaveres og kan så bortskaffes med dagrenovation. Indeholder det kemikalier, behandles det autoklaverede affald som den relevante kemikaliekategori.

Flydende affald

 • Flydende affald opsamles i 5 L UN godkendte dunke, som skal placeres i stinkskabene. Vær forsigtig ved sammenhældning af flydende affald. Se Uforligelighedslisten
 • Fast affald må ikke længere komme i dunkene.
 • Dunkene må kun fyldes 90 %
 • De fyldte affaldsdunke placeres i tønden til dunke, som står i affaldsrummet (bygning 1515).

Pakning, mærkning af emballage, udfyldelse af deklarationer, afgørelse af tvivlsspørgsmål og forsendelse til Kommunekemi varetages af: Taina Sandra Wæxfældt, Kemisk Institut.

 

 

AFFALDSGRUPPER

Kemisk Institut har i mere end 20 år indsamlet, deklareret og forsendt kemikalieaffald til Kommunekemis behandlingsanlæg i Nyborg. Kommunekemi har et utal af forskellige affaldsgrupper, men de erfaringer, der er gjort i årenes løb på instituttet, har indskrænket forsendelsen til de nedenstående hovedgrupper:

 

Affaldsgruppe B - affaldsfraktion 2.12.

ORGANISK OPLØSNINGSMIDLER MED HALOGEN

Affaldsgruppe H - affaldsfraktion 3.11.

ORGANISK OPLØSNINGSMIDLER UDEN HALOGEN

Affaldsgruppe H - affaldsfraktion 3.13.

AFFALD MED ACETONITRIL

Affaldsgruppe H - affaldsfraktion ukendt.

OLIEAFFALD FRA PUMPER MM

Affaldsgruppe H – affaldsfraktion 5.14.

SILICAGEL

Affaldsgruppe X – affaldsfraktion 4.18.

Syreaffald 1 (uorganisk)

Sure vandige opløsninger der indeholder saltsyre, svovlsyre eller phosphorsyre

Affaldsgruppe K – affaldsfraktion 4.52.

Tungmetaller, flydende

SALPETERSUR VÆSKE MED KOBBER, BLY, ZINK, SØLV, KVIKSØLV, CADMIUM, PALLADIUM,

Affaldsgruppe Z. Fast kemikalieaffald

Fast kemikalieaffald fra laboratorier og forsøgsafdelinger. Fast affald fra synteser samt affald fra oprydning i gamle lagre. Kontakt den affaldsansvarlige, Kemisk Institut.

Affaldsgruppe Z. Flydende kemikalieaffald

Flydende kemikalieaffald fra laboratorier og forsøgsafdelinger. Flydende affald fra synteser samt affald fra oprydning i gamle lagre. Kontakt den affaldsansvarlige, Kemisk Institut.

Affaldsgruppe K - affaldsfraktion 4.52.

Kviksølvaffald, der indeholder metallisk kviksølv fra termometre og lignende. Kontakt den affaldsansvarlige, Kemisk Institut.

 

Hvis du er i tvivl?

Kontakt den affaldsansvarlige, Kemisk Institut.

12977 / i31